CZY PROGRAM JEST DLA CIEBIE?

Tak, jeżeli:

jesteś osobą dorosłą i dotychczas nie rozpoznano u Ciebie gruźlicy, ale miałeś bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę.

Albo

jesteś osobą, u której stwierdzono przynajmniej jeden z następujących czynników ryzyka:

  • bezrobocie,
  • bezdomność,
  • niepełnosprawność,
  • obciążenie długotrwałą chorobą,
  • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

Programem objęte są osoby, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki.

CEL PROGRAMU:

  • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę,
  • objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę,
  • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę
  • podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną,
  • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

KTO I GDZIE REALIZUJE PROGRAM?

Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez wszystkie pielęgniarki POZ.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Żeby wziąć udział w programie, zgłoś się do pielęgniarki POZ, do której złożyłeś deklarację wyboru.

CO CIĘ CZEKA W RAMACH PROGRAMU?

Pielęgniarka POZ przeprowadzi z Tobą wywiad zdrowotny, wypełni ankietę, a następnie przeprowadzi edukację zdrowotną.

W przypadku, jeżeli jesteś osobą z grupy największego ryzyka zachorowania (w ankiecie uzyskasz liczbę punktów > 9) pielęgniarka POZ przekaże pisemną informację o wynikach przeprowadzonej ankiety lekarzowi POZ, do którego złożyłeś deklarację oraz wskaże Ci tryb dalszego postępowania, m. in. konieczność zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Jeżeli w wyniku badania ankietowego nie zostaniesz zakwalifikowany do grupy największego ryzyka zachorowania (w ankiecie uzyskasz liczbę punktów < lub = 9) i tym samym dalszej diagnostyki lub w wyniku przeprowadzonej przez lekarza POZ oceny stanu Twojego zdrowia nie zostanie rozpoznana gruźlica, ponowne badanie ankietowe będziesz mógł wykonać nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od daty ostatniego badania.

KIEDY SIĘ ZAPISAĆ?

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar do pielęgniarki POZ.

CO PRZYGOTOWAĆ?

Na wizytę wystarczy przynieść dokument tożsamości.

Aby wziąć udział w programie musisz złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyłeś w badaniu ankietowym pielęgniarki POZ w programie profilaktyki gruźlicy (także w innych poradniach).

JAK DŁUGO BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Termin przeprowadzenia ankiety ustala bezpośrednio pielęgniarka POZ, która będzie udzielała świadczenia.

CO ZYSKASZ?

Podniesiesz swoją świadomość na temat gruźlicy, a jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do grupy największego ryzyka, będziesz miał zapewnioną opiekę lekarską już na wczesnym etapie choroby oraz zwiększoną dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE:

Więcej informacji dotyczących gwarantowanych świadczeń w ramach profilaktyki gruźlicy znajdziesz w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (LINK) w części III (str. 17).

INSTYTUACJA ODPOWIEDZIALNA ZA PROGRAM:

Narodowy Fundusz Zdrowia.

PODSTAWA PRAWNA:

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z profilaktyką gruźlicy są finansowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

Usługa realizowana jest w następujących przychodniach: