Poznaj nasze projekty

Fundacja „Unia Bracka” aktywnie realizuje projekty współpfinansowane przez Unię Europejską.

Projekt skierowany jest do pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego lub mięśniowego, którzy ze względu na swój stan zdrowia wymagają szybkiej i kompleksowej rehabilitacji. Każdy uczestnik programu objęty jest indywidualnym planem terapii dostosowanym do jego potrzeb związanych ze zdiagnozowanymi schorzeniami. Dzięki uzyskanym świadczeniom medycznym pacjent powinien odczuć znaczącą poprawę swojego stanu zdrowia oraz jakości życia, dzięki czemu pozostanie on aktywny zawodowo. Osobom poszukującym pracy udział w projekcie umożliwi powrót do aktywności zawodowej.

Okres trwania projektu:

03.02.2020 – 31.03.2023

Plan terapii obejmuje:

 • konsultacje specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
 • konsultacje fizjoterapeuty,
 • 15-dniowy turnus zabiegów rehabilitacyjnych,
 • zajęcia z zakresu psychoedukacji, edukacji zdrowotnej oraz dietetycznej.

Warunki uczestnictwa:

 • miejsce zamieszkania: województwo śląskie,
 • wiek: kobiety 50 – 59 lat; mężczyźni 50 – 64 lata,
 • stan zdrowia: rozpoznana choroba przewlekła układu kostno-stawowego lub mięśniowego (jedno z następujących schorzeń: zwyrodnienie wielostawowe, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, stawu kolanowego, pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego i inne zwyrodnienia stawów, spondyloza, choroby krążków międzykręgowych szyjnych i inne choroby krążka międzykręgowego, bóle grzbietu),
 • rehabilitacja: w ciągu ostatnich 6 miesięcy pacjent nie mógł korzystać z rehabilitacji finansowanej z NFZ, ZUS, KRUS, PFERON w zakresie ww. schorzeń.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do Programu oraz jego przebiegu uzyskają Państwo w pracowniach rehabilitacji wyszczególnionych poniżej Przychodniach Brackich.

Miejsce realizacji programu:

Przychodnia Bracka Bielszowice – Ruda Śląska, ul. E. Kokota 172, tel. 32 340 30 64 wew. 350
Przychodnia Bracka Halemba – Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 59, tel. 32 243 37 19 wew. 309
Przychodnia Bracka Bobrek – Bytom, ul. Konstytucji 89, tel. 32 395 05 13 wew. 127
Przychodnia Bracka Staszic – Katowice, ul. Mysłowicka 13, tel. 32 255 28 56 wew. 312
Przychodnia Bracka Wesoła – Mysłowice, ul. Osmańczyka 4, tel. 32 223 92 86 wew. 131
Przychodnia Bracka Kazimierz-Juliusz – Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1, tel. 32 296 96 21 wew. 14
Przychodnia Bracka Porąbka-Klimontów – Sosnowiec, ul. Dmowskiego 6a, tel. 32 298 89 37 wew. 233
Przychodnia Bracka Knurów – Knurów, ul. Dworcowa 3, tel. 32 235 13 41 wew. 256
Przychodnia Bracka Guido – Zabrze, ul. Dzierżona 11a, tel. 32 707 67 00 wew. 146
Przychodnia Bracka Gliwice – Gliwice, ul. Bojkowska 20, tel. 32 231 14 90 wew. 200
Przychodnia Bracka Sośnica – Gliwice, ul. Błonie 3, tel. 32 331 73 98 wew. 230

Wartość  projektu:  4 274 601,52 zł,  w  tym  dofinansowanie  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w wysokości 3 761 649,34 zł.

Ogłoszenia:

Fundacja „Unia Bracka” ogłasza postępowanie na realizację szkoleń z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego dla lekarzy i fizjoterapeutów w ramach projektu pn. Bracki program rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły dotyczące warunków przystąpienia do postępowania, realizacji zamówienia oraz termin składania ofert znajdują się w plikach do pobrania.

Fundacja „Unia Bracka” ogłasza postępowanie na realizację szkoleń z zakresu edukacji zdrowotnej dla uczestników projektu pn. Bracki program rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Postępowanie IV.
Usługi świadczone będą w wybranych Przychodniach Brackich w okresie od 14 czerwca 2021 r. do 31 marca 2023 r. na zasadzie umowy cywilno-prawnej.

Szczegóły oferty znajdują się w plikach do pobrania.

Rozstrzygnięcie:

W ramach postępowania nie została złożona żadna oferta.

Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach Brackiego Dziennego Domu Opieki Medycznej w Katowicach

Informujemy, że w dniu 16 lipca 2021r. zakończyliśmy realizację projektu pn. Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie jego realizacji tj. od 18 kwietnia 2019 r. do 16 lipca 2021 r. wsparciem objęliśmy 98 osób niesamodzielnych.
Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie tzw. trwałości tj. od 17 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.,  zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas, jednakże w związku z brakiem kontynuacji finansowania ze środków publicznych od 17 lipca 2021 r. w ramach DDOM rozpoczęliśmy świadczenie usług odpłatnie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pobytu w Brackim Dziennym Domu Opieki Medycznej w Katowicach zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 32 240 10 65 wew. 240.


Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Katowicach to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej prowadzony jest w budynku Przychodni Brackiej Staszic w Katowicach przy ul. Mysłowickiej 13, I piętro.

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Katowicach (BDDOM w Katowicach) oferuje nową, bezpłatną formę rehabilitacji i leczenia dla osób niesamodzielnych w szczególności osób starszych. Jej celem jest przywrócenie samodzielności osobom, które wskutek nagłej choroby stały się osobami zależnymi. Projekt realizowany jest w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach, w których utworzone zostały: część rehabilitacyjna, lecznicza oraz wypoczynkowa. Ze względu na indywidualny charakter oferowanych usług medycznych w BDDOM jednoczasowo przebywa 12 pacjentów.

W ramach pobytu otrzymują oni wsparcie w zakresie:

 • opiekuńczym – organizacja czasu wolnego, zajęcia terapeutyczne, wyżywienie, transport w godzinach porannych oraz w godzinach popołudniowych, wsparcie po zakończeniu pobytu,
 • leczniczym – konsultacje lekarzy specjalistów, dietetyka, psychologa, intensywna rehabilitacja, opieka pielęgniarska,
 • edukacyjnym – szkolenia dla uczestników oraz członków ich rodzin w zakresie opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

W pierwszych trzech dniach pobytu wielospecjalistyczny Zespół Terapeutyczny, na podstawie przeprowadzonych badań, przygotowuje indywidualny plan terapii dla każdego uczestnika projektu, zgodnie z którym określany jest czas pobytu oraz przebieg leczenia. Uczestnicy mogą przebywać w BDDOM w Katowicach od 1,5 do 6 miesięcy w dni robocze w godzinach od 7.30 do 16.00. Długość pobytu uzależniona jest od faktycznych potrzeb w zakresie leczenia i rehabilitacji.

Świadczenia udzielane w ramach projektu są całkowicie bezpłatne.

ZAKRES WSPARCIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

1. Opieka

 • pobyt w specjalnie przystosowanych do potrzeb osób starszych i niesamodzielnych pomieszczeniach BDDOM w Katowicach pod opieką opiekuna medycznego oraz pozostałych członków Zespołu Terapeutycznego,
 • codzienny udział w terapii zajęciowej mającej na celu podniesienie poziomu sprawności w zakresie fizycznym i psychologicznym,
 • pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad oraz podwieczorek),
 • organizacja czasu wolnego,
 • transport uczestników projektu w godzinach porannych z miejsca zamieszkania do BDDOM w Katowicach oraz w godzinach popołudniowych do miejsca zamieszkania.

2. Leczenie

 • konsultacje lekarzy specjalistów – m.in. geriatry, lekarza rehabilitacji medycznej,
 • konsultacje psychologa, udział w terapii indywidualnej i/lub grupowej,
 • konsultacje dietetyczne – prowadzenie indywidualnego planu żywienia,
 • rehabilitacja w zakresie: kinezyterapii, fizykoterapii, laseroterapii, terapii ultradźwiękami, światłolecznictwa, elektroterapii, krioterapii, masaży, ćwiczeń indywidualnych oraz ćwiczeń prowadzonych w grupach,
 • opieka pielęgniarska,
 • konsultacje psychologa dla członków rodzin uczestników projektu.

3. Edukacja

 • dla uczestników projektu w zakresie radzenia sobie z niesamodzielnością oraz umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym po zakończeniu pobytu,
 • dla rodzin w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną oraz nabycia umiejętności prowadzenia dalszej terapii osoby niesamodzielnej w środowisku domowym.
  Pobyt w BDDOM w Katowicach powinien przygotować pacjenta i jego rodzinę do funkcjonowania w nowych warunkach zwiększonej zależności (minimalizując potrzebę pozostawienia pacjenta w zamkniętych ośrodkach opieki stacjonarnej, w tym szpitalnej) lub wzmocnić funkcje poznawcze i ruchowe pacjenta do tego stopnia, żeby możliwe było jego dalsze samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych.

REJESTRACJA PACJENTÓW
Rejestracja pacjentów prowadzona jest w trybie ciągłym od września 2019 r.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU?
Rekrutowane do pobytu w Brackim Dziennym Domu Opieki Medycznej w Katowicach są osoby spełniające ŁĄCZNIE następujące warunki:

 • są osobami niesamodzielnymi tzn. wymagają opieki ze względu na niemożność wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego, które na podstawie karty oceny świadczeniobiorcy wystawionej przez lekarza i pielęgniarkę kierujących do projektu w skali Barthel otrzymają od 40 do 65 punktów (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 1),
 • zostały skierowane do BDDOM w Katowicach przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – skierowanie na podstawie specjalnego druku (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 3),
 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (każda osoba mająca problemy z wykonywaniem co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego jest osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym),
 • są mieszkańcami podregionu katowickiego: Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich,
 • są osobami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub osobami, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały udzielone świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 2 / w dniu przyjęcia wymagana kserokopia wypisu ze szpitala) lub osobami, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 3),
 • wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w projekcie i realizację działań ewaluacyjnych (pisemne oświadczenie w dniu przyjęcia),
 • oświadczą, że nie korzystają z takiego samego wsparcia w innym projekcie (kryterium weryfikowane w dniu przyjęcia na podstawie pisemnego oświadczenia),
 • oświadczą, że nie są wyłączone z możliwości korzystania z usług BDDOM (kryterium weryfikowne w dniu przyjęcia na podstawie pisemnego oświadczenia),
 • dostarczą wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne.

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z POBYTU?

KROK 1 Zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym BDDOM w Katowicach.

KROK 2 Zgromadzić następujące dokumenty:

 • Karta oceny świadczeniobiorcy (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 1),
  Uwaga! Proszę zwrócić uwagę, aby druk zawierał pieczątkę i podpis lekarza kierującego oraz pielęgniarki wraz z datą podpisu.
 • Formularz zgłoszeniowy (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 2),
 • Skierowanie (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 3),
 • Oświadczenie osoby aplikującej (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 4).
 • Oświadczenie członka rodziny/opiekuna uczestnika projektu – wyłącznie w przypadku podania danych członka rodziny/opiekuna (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 5)

KROK 3 Dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską) komplet zgromadzonych dokumentów do BDDOM w Katowicach (Przychodnia Bracka Staszic, Katowice, ul. Mysłowicka 13, I piętro) do Kierownika Zespołu Terapeutycznego, w celu zaewidencjonowania skierowania w kolejce oczekujących.

KROK 4 Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pacjent uzyskuje informację o terminie rozpoczęcia pobytu. W pierwszym dniu pobytu uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie oraz wymagane w Regulaminie oświadczenia.

WIĘCEJ INFORMACJI
Szczegółowych informacji na temat Projektu udziela Kierownik Zespołu Terapeutycznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30 pod numerem tel. 882 148 145 lub w siedzibie BDDOM w Katowicach.

Wartość projektu: 1 216 517,69 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 034 040,03 zł.

Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Bytomiu to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej prowadzony jest w budynku Przychodni Brackiej Bobrek w Bytomiu przy ul. Konstytucji 89, I piętro.

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Bytomiu (BDDOM w Bytomiu) oferuje nową, bezpłatną formę rehabilitacji i leczenia dla osób niesamodzielnych w szczególności osób starszych. Jej celem jest przywrócenie samodzielności osobom, które wskutek nagłej choroby stały się osobami zależnymi. Projekt realizowany jest w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach, w których utworzone zostały: część rehabilitacyjna, lecznicza oraz wypoczynkowa. Ze względu na indywidualny charakter oferowanych usług medycznych w BDDOM jednoczasowo przebywa 15 pacjentów. W ramach pobytu otrzymują oni wsparcie w zakresie:

 • opiekuńczym – organizacja czasu wolnego, zajęcia terapeutyczne, wyżywienie, transport w godzinach porannych oraz w godzinach popołudniowych, wsparcie po zakończeniu pobytu,
 • leczniczym – konsultacje lekarzy specjalistów, dietetyka, psychologa, intensywna rehabilitacja, opieka pielęgniarska,
 • edukacyjnym – szkolenia dla uczestników oraz członków ich rodzin w zakresie opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

W pierwszych trzech dniach pobytu wielospecjalistyczny Zespół Terapeutyczny, na podstawie przeprowadzonych badań, przygotowuje indywidualny plan terapii dla każdego uczestnika projektu, zgodnie z którym określany jest czas pobytu oraz przebieg leczenia. Uczestnicy mogą przebywać w BDDOM w Katowicach od 1,5 do 6 miesięcy w dni robocze w godzinach od 7.30 do 16.00. Długość pobytu uzależniona jest od faktycznych potrzeb w zakresie leczenia i rehabilitacji.

Świadczenia udzielane w ramach projektu są całkowicie bezpłatne.

ZAKRES WSPARCIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

1. Opieka

 • pobyt w specjalnie przystosowanych do potrzeb osób starszych i niesamodzielnych pomieszczeniach BDDOM w Katowicach pod opieką opiekuna medycznego oraz pozostałych członków Zespołu Terapeutycznego,
 • codzienny udział w terapii zajęciowej mającej na celu podniesienie poziomu sprawności w zakresie fizycznym i psychologicznym,
 • pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad oraz podwieczorek),
 • organizacja czasu wolnego,
 • transport uczestników projektu w godzinach porannych z miejsca zamieszkania do BDDOM w Katowicach oraz w godzinach popołudniowych do miejsca zamieszkania.

2. Leczenie

 • konsultacje lekarzy specjalistów – m.in. geriatry, lekarza rehabilitacji medycznej,
 • konsultacje psychologa, udział w terapii indywidualnej i/lub grupowej,
 • konsultacje dietetyczne – prowadzenie indywidualnego planu żywienia,
 • rehabilitacja w zakresie: kinezyterapii, fizykoterapii, laseroterapii, terapii ultradźwiękami, światłolecznictwa, elektroterapii, krioterapii, masaży, ćwiczeń indywidualnych oraz ćwiczeń prowadzonych w grupach,
 • opieka pielęgniarska,
 • konsultacje psychologa dla członków rodzin uczestników projektu.

3. Edukacja

 • dla uczestników projektu w zakresie radzenia sobie z niesamodzielnością oraz umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym po zakończeniu pobytu,
 • dla rodzin w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną oraz nabycia umiejętności prowadzenia dalszej terapii osoby niesamodzielnej w środowisku domowym.
  Pobyt w BDDOM w Katowicach powinien przygotować pacjenta i jego rodzinę do funkcjonowania w nowych warunkach zwiększonej zależności (minimalizując potrzebę pozostawienia pacjenta w zamkniętych ośrodkach opieki stacjonarnej, w tym szpitalnej) lub wzmocnić funkcje poznawcze i ruchowe pacjenta do tego stopnia, żeby możliwe było jego dalsze samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych.

REJESTRACJA PACJENTÓW
Rejestracja pacjentów prowadzona jest w trybie ciągłym od października 2019 r.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU?
Rekrutowane do pobytu w Brackim Dziennym Domu Opieki Medycznej w Bytomiu są osoby spełniające ŁĄCZNIE następujące warunki:

 • są osobami niesamodzielnymi tzn. wymagają opieki ze względu na niemożność wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego, które na podstawie karty oceny świadczeniobiorcy wystawionej przez lekarza i pielęgniarkę kierujących do projektu w skali Barthel otrzymają od 40 do 65 punktów (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 1),
 • zostały skierowane do BDDOM w Bytomiu przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – skierowanie na podstawie specjalnego druku (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 3),
 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (każda osoba mająca problemy z wykonywaniem co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego jest osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym),
 • są mieszkańcami mista Bytom, Piekary Śląskie, a także powiatu tarnogórskiego oraz lublinieckiego,
 • są osobami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub osobami, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały udzielone świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 2 / w dniu przyjęcia wymagana kserokopia wypisu ze szpitala) lub osobami, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 3),
 • wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w projekcie i realizację działań ewaluacyjnych (pisemne oświadczenie w dniu przyjęcia),
 • oświadczą, że nie korzystają z takiego samego wsparcia w innym projekcie (kryterium weryfikowane w dniu przyjęcia na podstawie pisemnego oświadczenia),
 • oświadczą, że nie są wyłączone z możliwości korzystania z usług BDDOM (kryterium weryfikowne w dniu przyjęcia na podstawie pisemnego oświadczenia),
 • dostarczą wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne.

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z POBYTU?

KROK 1 Zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym BDDOM w Bytomiu.

KROK 2 Zgromadzić następujące dokumenty:

 • Karta oceny świadczeniobiorcy (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 1),
  Uwaga! Proszę zwrócić uwagę, aby druk zawierał pieczątkę i podpis lekarza kierującego oraz pielęgniarki wraz z datą podpisu.
 • Formularz zgłoszeniowy (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 2),
 • Skierowanie (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 3),
 • Oświadczenie osoby aplikującej (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 4).
 • Oświadczenie członka rodziny/opiekuna uczestnika projektu – wyłącznie w przypadku podania danych członka rodziny/opiekuna (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 5)

KROK 3 Dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską) komplet zgromadzonych dokumentów do BDDOM w Bytomiu (Przychodnia Bracka Bobrek, Bytom, ul. Konstytucji 89) do Kierownika Zespołu Terapeutycznego, w celu zaewidencjonowania skierowania w kolejce oczekujących.

KROK 4 Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pacjent uzyskuje informację o terminie rozpoczęcia pobytu. W pierwszym dniu pobytu uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie oraz wymagane w Regulaminie oświadczenia.

WIĘCEJ INFORMACJI
Szczegółowych informacji na temat Projektu udziela Kierownik Zespołu Terapeutycznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30 pod numerem tel. 882 148 141 lub w siedzibie BDDOM w Bytomiu.

Wartość projektu: 1 297 805,76 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 103 134,89 zł.

Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej Pod Kasztanami

Informujemy, że z dniem 31 maja 2018r. zakończyliśmy realizację projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej pod Kasztanami współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie jego realizacji tj. od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r. wsparciem objęliśmy 71 osób niesamodzielnych / podopiecznych DDOM oraz 35 opiekunów / członków rodzin osób niesamodzielnych.
Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie tzw. trwałości – tj. od 1 czerwca 2018 do 31 grudnia 2021r. – zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas, jednakże w związku z brakiem kontynuacji finansowania ze środków publicznych od 1 czerwca 2018 w ramach DDOM rozpoczęliśmy świadczenie usług odpłatnie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej Pod Kasztanami zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 32 298 89 37 (wew. 120).


Dzienny Dom Opieki Medycznej Pod Kasztanami to projekt pilotażowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług zdrowotnych. Głównym celem jest deinstytucjonalizacja opieki nad osobami zależnymi, w szczególności osobami powyżej 65 roku życia, poprzez utworzenie ośrodka z 15 miejscami dziennej opieki przeznaczonymi dla osób niesamodzielnych.
W ramach projektu z opieki mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie województwa śląskiego, w szczególności osoby powyżej 65 roku życia, które są bezpośrednio po hospitalizacji lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, a ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność.

W ramach DDOM pacjenci mają zapewnioną opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz w zakresie procesów poznawczych w tym: świadczenia zdrowotne, opiekę pielęgniarską, edukację pacjenta dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, usprawnianie ruchowe, stymulacja procesów poznawczych, terapia zajęciowa, przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki. Pacjentom zapewniamy wyżywienie (dostosowane do stanu zdrowia), zajęcia dodatkowe pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. Czas trwania pobytu w DDOM jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i trwa od 30 do 120 dni roboczych.
Podstawowym celem kwalifikowania pacjentów do domu opieki medycznej jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki – możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego. Pobyt w DDOM powinien przygotować pacjenta oraz jego rodzinę do dostosowania się do nowych warunków ograniczonej samodzielności oraz wpłynąć na poprawę stanu zdrowia pacjenta w takim stopniu, aby mógł on samodzielnie funkcjonować w warunkach domowych.

Zasady kwalifikowania i tryb kierowania do DDOM Pod Kasztanami
Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności tj. skali Barthel. Skierowanie do DDOM Pod Kasztanami wydaje: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu – w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym.

Wartość projektu: 968 551,92 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 938 538,00 zł.

W lipcu 2018 r. Fundacja „Unia Bracka” rozpoczęła realizację projektu pn. Program Zdrowego Kręgosłupa – Ruda Śląska, Bytom współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projektem objęte są dzieci z wybranych szkół podstawowych na terenie miast:

 • Ruda Śląska: Szkoła Podstawowa nr 15, nr 18, nr 20, nr 23, nr 24;
 • Bytom: Szkoła Podstawowa nr 33, nr 54, nr 21, nr 26, nr 38.

Projekt zakłada trwające cztery lata badania przesiewowe w kierunku wykrywania wad postawy ciała u dzieci od pierwszej do ósmej klasy we wszystkich wskazanych powyżej szkołach podstawowych i realizuje założenia Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacji w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka. Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wczesnego wykrywania nieprawidłowości w obrębie postawy ciała u dzieci w wieku 7-15 lat.

Wszystkie świadczenia udzielane w ramach programu są dla uczestników bezpłatne!

Liczba badań jest ograniczona.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

W projekcie mogą wziąć udział jedynie dzieci uczęszczające do wskazanych powyżej szkół podstawowych oraz ich rodzice / opiekunowie prawni.
W celu zgłoszenia udziału w projekcie należy wypełnić: Deklarację przystąpienia do projektu, Zgodę rodziców / opiekunów prawnych, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych.

Program trwa od lipca 2018 r. do końca grudnia 2021 r.; składa się z 3 modułów:

MODUŁ I
Badania profilaktyczne – realizowane na terenie Szkoły Podstawowej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną i wykonywane raz w danym roku szkolnym u każdego dziecka. W skład modułu wchodzą pomiar wzrostu i wagi, badanie pionu, badanie za pomocą Skoliometru Bunnella (umożliwia wykrycie skoliozy) oraz badanie za pomocą Inklinometru cyfrowego (umożliwia diagnozę kifozy piersiowej lub lordozy lędźwiowej). Po zakończonym badaniu rodzic otrzyma jego wynik, w którym znajdzie się informacja o ewentualnej potrzebie konsultacji lekarskiej. Jeżeli pielęgniarka nie wykryje u dziecka nieprawidłowości zostanie ono przebadane ponownie w kolejnym roku.

MODUŁ II
Konsultacje lekarskie – w przypadku podejrzenia deformacji kręgosłupa lub wady postawy dziecko kierowane będzie na konsultację do lekarza specjalisty (lekarz ortopeda lub rehabilitacji medycznej). Jeżeli lekarz utrzyma podejrzenie deformacji kręgosłupa dziecko zostanie skierowane na zdjęcie RTG, a następnie na ponowną konsultację lekarską. W przypadku stwierdzenia wady postawy lub deformacji kręgosłupa lekarz wypisze dalsze zalecenia. Na tym etapie dziecko kończy swój udział w programie. Jeżeli po konsultacji lekarz nie stwierdzi nieprawidłowości dziecko zostanie w kolejnym roku ponownie zbadane przez pielęgniarkę szkolną. Lekarz przyjmował będzie w jednej z Przychodni Brackich zlokalizowanych na terenie miasta, w którym mieści się szkoła.
Na konsultację przychodzi rodzic wraz z dzieckiem po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty!

MODUŁ III
Edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka – edukacja skierowana jest do dzieci, rodziców i nauczycieli. Realizowana będzie na terenie Szkoły Podstawowej przez fizjoterapeutę, który przybliży uczestnikom szkolenia zasady, jakich należy przestrzegać w codziennym życiu, by zapobiec wadom postawy. Ponadto w ramach projektu przeszkoleni zostaną lekarze, fizjoterapeuci oraz pielęgniarki i/lub higienistki szkolne, które następnie wykonywać będą przesiewowe badania u dzieci.

W celu zakwalifikowania dziecka do projektu, a tym samym skorzystania z bezpłatnych badań należy wydrukować zamieszczone poniżej dokumenty, wypełnić  je i oddać wychowawcy klasy w zaklejonej kopercie.
Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy wszystkie pola zostały uzupełnione. Oddanie tylko części dokumentów lub wypełnionych w sposób niekompletny / nieprawidłowy uniemożliwi zakwalifikowanie dziecka do programu.
Prosimy o złożenie podpisów we wszystkich wskazanych miejscach.

Wartość projektu: 411 200,12 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 349 520,10 zł.

W lipcu 2018 r. Fundacja „Unia Bracka” rozpoczęła realizację projektu pn. Program Zdrowego Kręgosłupa – Mysłowice, Sosnowiec współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projektem objęte są dzieci z wybranych szkół podstawowych na terenie miast:

 • Mysłowice: Szkoła Podstawowa nr 1, nr 2, nr 3, nr 9, nr 14, nr 15, Sportowa;
 • Sosnowiec: Szkoła Podstawowa nr 8, nr 45, nr 46.

Projekt zakłada trwające cztery lata badania przesiewowe w kierunku wykrywania wad postawy ciała u dzieci od pierwszej do ósmej klasy we wszystkich wskazanych powyżej szkołach podstawowych i realizuje założenia Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacji w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka. Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wczesnego wykrywania nieprawidłowości w obrębie postawy ciała u dzieci w wieku 7-15 lat.

Wszystkie świadczenia udzielane w ramach programu są dla uczestników bezpłatne!

Liczba badań jest ograniczona.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

W projekcie mogą wziąć udział jedynie dzieci uczęszczające do wskazanych powyżej szkół podstawowych oraz ich rodzice / opiekunowie prawni.
W celu zgłoszenia udziału w projekcie należy wypełnić: Deklarację przystąpienia do projektu, Zgodę rodziców / opiekunów prawnych, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych.

Program trwa od lipca 2018 r. do końca grudnia 2021 r.; składa się z 3 modułów:

MODUŁ I
Badania profilaktyczne – realizowane na terenie Szkoły Podstawowej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną i wykonywane raz w danym roku szkolnym u każdego dziecka. W skład modułu wchodzą pomiar wzrostu i wagi, badanie pionu, badanie za pomocą Skoliometru Bunnella (umożliwia wykrycie skoliozy) oraz badanie za pomocą Inklinometru cyfrowego (umożliwia diagnozę kifozy piersiowej lub lordozy lędźwiowej). Po zakończonym badaniu rodzic otrzyma jego wynik, w którym znajdzie się informacja o ewentualnej potrzebie konsultacji lekarskiej. Jeżeli pielęgniarka nie wykryje u dziecka nieprawidłowości zostanie ono przebadane ponownie w kolejnym roku.

MODUŁ II
Konsultacje lekarskie – w przypadku podejrzenia deformacji kręgosłupa lub wady postawy dziecko kierowane będzie na konsultację do lekarza specjalisty (lekarz ortopeda lub rehabilitacji medycznej). Jeżeli lekarz utrzyma podejrzenie deformacji kręgosłupa dziecko zostanie skierowane na zdjęcie RTG, a następnie na ponowną konsultację lekarską. W przypadku stwierdzenia wady postawy lub deformacji kręgosłupa lekarz wypisze dalsze zalecenia. Na tym etapie dziecko kończy swój udział w programie. Jeżeli po konsultacji lekarz nie stwierdzi nieprawidłowości dziecko zostanie w kolejnym roku ponownie zbadane przez pielęgniarkę szkolną. Lekarz przyjmował będzie w jednej z Przychodni Brackich zlokalizowanych na terenie miasta, w którym mieści się szkoła.
Na konsultację przychodzi rodzic wraz z dzieckiem po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty!

MODUŁ III
Edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka – edukacja skierowana jest do dzieci, rodziców i nauczycieli. Realizowana będzie na terenie Szkoły Podstawowej przez fizjoterapeutę, który przybliży uczestnikom szkolenia zasady, jakich należy przestrzegać w codziennym życiu, by zapobiec wadom postawy. Ponadto w ramach projektu przeszkoleni zostaną lekarze, fizjoterapeuci oraz pielęgniarki i/lub higienistki szkolne, które następnie wykonywać będą przesiewowe badania u dzieci.

W celu zakwalifikowania dziecka do projektu, a tym samym skorzystania z bezpłatnych badań należy wydrukować zamieszczone poniżej dokumenty, wypełnić je i oddać wychowawcy klasy w zaklejonej kopercie.
Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy wszystkie pola zostały uzupełnione. Oddanie tylko części dokumentów lub wypełnionych w sposób niekompletny / nieprawidłowy uniemożliwi zakwalifikowanie dziecka do programu.
Prosimy o złożenie podpisów we wszystkich wskazanych miejscach.

Wartość projektu: 354 982,30 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 301 734,95 zł.