Poznaj nasze projekty

Fundacja „Unia Bracka” aktywnie realizuje projekty współpfinansowane przez Unię Europejską.

Fundacja „Unia Bracka” otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: zdrowie.gov.pl.

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat na stronie programu Infrastruktura i Środowisko.

Pliki do pobrania:

W dniu 30 czerwca 2023 r. realizacja projektu została zakończona. W czasie jego trwania z udziału skorzystało 1821 pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego.


Projekt skierowany jest do pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego lub mięśniowego, którzy ze względu na swój stan zdrowia wymagają szybkiej i kompleksowej rehabilitacji. Każdy uczestnik programu objęty jest indywidualnym planem terapii dostosowanym do jego potrzeb związanych ze zdiagnozowanymi schorzeniami. Dzięki uzyskanym świadczeniom medycznym pacjent powinien odczuć znaczącą poprawę swojego stanu zdrowia oraz jakości życia, dzięki czemu pozostanie on aktywny zawodowo. Osobom poszukującym pracy udział w projekcie umożliwi powrót do aktywności zawodowej.

Okres trwania projektu:

03.02.2020 – 30.06.2023

Plan terapii obejmuje:

 • konsultacje specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
 • konsultacje fizjoterapeuty,
 • 15-dniowy turnus zabiegów rehabilitacyjnych,
 • zajęcia z zakresu psychoedukacji, edukacji zdrowotnej oraz dietetycznej.

Warunki uczestnictwa:

 • miejsce zamieszkania: województwo śląskie,
 • wiek: kobiety 50 – 59 lat; mężczyźni 50 – 64 lata,
 • stan zdrowia: rozpoznana choroba przewlekła układu kostno-stawowego lub mięśniowego (jedno z następujących schorzeń: zwyrodnienie wielostawowe, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, stawu kolanowego, pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego i inne zwyrodnienia stawów, spondyloza, choroby krążków międzykręgowych szyjnych i inne choroby krążka międzykręgowego, bóle grzbietu),
 • rehabilitacja: w ciągu ostatnich 6 miesięcy pacjent nie mógł korzystać z rehabilitacji finansowanej z NFZ, ZUS, KRUS, PFRON w zakresie ww. schorzeń.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do Programu oraz jego przebiegu uzyskają Państwo w pracowniach rehabilitacji wyszczególnionych poniżej Przychodniach Brackich.

Miejsce realizacji programu:

Przychodnia Bracka Bielszowice – Ruda Śląska, ul. E. Kokota 172, tel. 32 340 30 64 wew. 350
Przychodnia Bracka Halemba – Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 59, tel. 32 243 37 19 wew. 309
Przychodnia Bracka Bobrek – Bytom, ul. Konstytucji 89, tel. 32 395 05 13 wew. 127
Przychodnia Bracka Staszic – Katowice, ul. Mysłowicka 13, tel. 32 255 28 56 wew. 312
Przychodnia Bracka Wesoła – Mysłowice, ul. Osmańczyka 4, tel. 32 223 92 86 wew. 131
Przychodnia Bracka Porąbka-Klimontów – Sosnowiec, ul. Dmowskiego 6a, tel. 32 298 89 37 wew. 233
Przychodnia Bracka Knurów – Knurów, ul. Dworcowa 3, tel. 32 235 13 41 wew. 256
Przychodnia Bracka Guido – Zabrze, ul. Dzierżona 11a, tel. 32 707 67 00 wew. 146
Przychodnia Bracka Gliwice – Gliwice, ul. Bojkowska 20, tel. 32 231 14 90 wew. 200
Przychodnia Bracka Sośnica – Gliwice, ul. Błonie 13, tel. 32 331 73 98 wew. 230

Wartość  projektu:  2 939 296,50 zł,  w  tym  dofinansowanie  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w wysokości 2 586 580,92 zł.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenia:

W związku z realizacją projektu pn. Bracki program rehabilitacji pacjentów  z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego zapraszamy  do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług medycznych przez lekarza rehabilitacji medycznej w zakresie konsultacji lekarskich.

Zakres usługi:

Usługa wykonania konsultacji lekarskiej wraz z badaniem uczestników projektu pn. Bracki program rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego  i mięśniowego, tj. kobiet w wieku 50-59 lat oraz mężczyzn w wieku 50 – 64 lata  ze stwierdzoną chorobą układu kostno-stawowego i mięśniowego (wg ICD-10: M15-19, M47, M50, M51, M54). Każdy uczestnik w ramach programu korzysta z 3 konsultacji lekarza rehabilitacji medycznej.

Miejsce i okres realizacji usługi oraz szacowana ilość:

 • Pakiet nr 1 Katowice

Miejsce realizacji usługi: Przychodnia Bracka Staszic ul. Mysłowicka 13, Katowice
Szacowana ilość konsultacji w ramach pakietu w całym okresie realizacji programu: 720

 • Pakiet nr 2 Zabrze

Miejsce realizacji usługi: Przychodnia Bracka Guido ul. Ks. Jana Dzierżona 11A, Zabrze
Szacowana ilość konsultacji w ramach pakietu w całym okresie realizacji programu: 660

Istnieje możliwość złożenia oferty tylko na jeden pakiet.

Okres realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r.

Wymagania:

 • posiadanie tytułu lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej potwierdzone stosownym dokumentem,
 • posiadanie polisy OC w zakresie oferowanej usługi,
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza.

Forma, termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 16 listopada 2021 r. na załączonym poniżej formularzu w formie papierowej przesyłając na adres: Fundacja „Unia Bracka”, ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska, lub w formie skanu przesyłając na adres: ewa.kaczor@uniabracka.pl. Sekretariat czynny w godzinach 7.00 – 15.00.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy oferowana cena przekroczy wartość środków przeznaczonych na jej realizację w ramach projektu.

Fundacja „Unia Bracka” zaprasza do udziału w szkoleniu lekarzy wybranych specjalizacji oraz fizjoterapeutów zamieszkujących i pracujących na terenie województwa śląskiego. Szkolenie odbędzie się w 2 terminach tj 25 oraz 30 listopada 2021 r. w godzinach 9.00 – 15.00. Osoby zainteresowane udziałam w szkoleniu spełniające zawarte poniżej warunki udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem osoby aplikującej i przesłanie pocztą elektroniczną na adres: paulina.pitrowska@uniabracka.pl.

Tematyk szkolenia:

Kompleksowość postępowania w rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu ruchu, najnowsze wytyczne i rekomendacje w zakresie omawianej tematyki, nowoczesne metody fizjoterapii i terapii zajęciowej, stosowanie kwestionariuszy i innych narzędzi oceny stanu zdrowia w rehabilitacji leczniczej, a także konieczności uwzględniania edukacji zdrowotnej oraz psychoedukacji w rehabilitacji ww. pacjentów.

Warunki udziału:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby spełniające następujące kryteria:

 • osoby wykonujące zawód medyczny w określonych dziedzinach: lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii, lekarz specjalista w dziedzinie neurologii, lekarz odbywający specjalizację w ww. dziedzinach lub fizjoterapeuta, które mieszkają oraz pracują na terenie województwa śląskiego.

Miejsce szkolenia:

Katowice ul. Stawowa 10

Kontakt:

Tel. 32 240 10 65 wew. 240

Fundacja „Unia Bracka” ogłasza postępowanie na realizację szkoleń z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego dla lekarzy i fizjoterapeutów w ramach projektu pn. Bracki program rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły dotyczące warunków przystąpienia do postępowania, realizacji zamówienia oraz termin składania ofert znajdują się w plikach do pobrania.

Rozstrzygnięcie

W ramach przeprowadzonego postępowania na Wykonawcę usługi wybrany został VITAL-MED Sp. z o.o.

Cena: 10 200,00 zł brutto

Fundacja „Unia Bracka” ogłasza postępowanie na realizację szkoleń z zakresu edukacji zdrowotnej dla uczestników projektu pn. Bracki program rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Postępowanie IV.
Usługi świadczone będą w wybranych Przychodniach Brackich w okresie od 14 czerwca 2021 r. do 31 marca 2023 r. na zasadzie umowy cywilno-prawnej.

Szczegóły oferty znajdują się w plikach do pobrania.

Rozstrzygnięcie:

W ramach postępowania nie została złożona żadna oferta.

Zakończenie projektu w zakresie trwałości rezultatu tj. dalszego udzielania wsparcia w formie utrzymywania w gotowości 12 miejsc w Brackim Dziennym Domu Opieki Medycznej w Katowicach nastąpiło z dniem 17 lipca 2022 r.

Projekt pozostaje w okresie trwałości projektu do dnia 19 października 2026 r.


Zakończenie projektu i możliwość dalszego uzyskania wsparcia w ramach Brackiego Dziennego Domu Opieki Medycznej w Katowicach

Informujemy, że w dniu 16 lipca 2021 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie jego realizacji tj. od 18 kwietnia 2019 r. do 16 lipca 2021 r. wsparciem objęliśmy 98 osób niesamodzielnych.
Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie tzw. trwałości tj. od 17 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.,  zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas w ramach 12 utworzonych miejsc dla osób niesamodzielnych, jednakże w związku z brakiem kontynuacji finansowania ze środków publicznych od 17 lipca 2021 r. w ramach DDOM rozpoczęliśmy świadczenie usług odpłatnie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pobytu w Brackim Dziennym Domu Opieki Medycznej w Katowicach zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 32 240 10 65 wew. 240.


Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Katowicach to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej prowadzony jest w budynku Przychodni Brackiej Staszic w Katowicach przy ul. Mysłowickiej 13, I piętro.

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Katowicach (BDDOM w Katowicach) oferuje nową, bezpłatną formę rehabilitacji i leczenia dla osób niesamodzielnych w szczególności osób starszych. Jej celem jest przywrócenie samodzielności osobom, które wskutek nagłej choroby stały się osobami zależnymi. Projekt realizowany jest w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach, w których utworzone zostały: część rehabilitacyjna, lecznicza oraz wypoczynkowa. Ze względu na indywidualny charakter oferowanych usług medycznych w BDDOM jednoczasowo przebywa 12 pacjentów.

W ramach pobytu otrzymują oni wsparcie w zakresie:

 • opiekuńczym – organizacja czasu wolnego, zajęcia terapeutyczne, wyżywienie, transport w godzinach porannych oraz w godzinach popołudniowych, wsparcie po zakończeniu pobytu,
 • leczniczym – konsultacje lekarzy specjalistów, dietetyka, psychologa, intensywna rehabilitacja, opieka pielęgniarska,
 • edukacyjnym – szkolenia dla uczestników oraz członków ich rodzin w zakresie opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

W pierwszych trzech dniach pobytu wielospecjalistyczny Zespół Terapeutyczny, na podstawie przeprowadzonych badań, przygotowuje indywidualny plan terapii dla każdego uczestnika projektu, zgodnie z którym określany jest czas pobytu oraz przebieg leczenia. Uczestnicy mogą przebywać w BDDOM w Katowicach od 1,5 do 6 miesięcy w dni robocze w godzinach od 7.30 do 16.00. Długość pobytu uzależniona jest od faktycznych potrzeb w zakresie leczenia i rehabilitacji.

Świadczenia udzielane w ramach projektu są całkowicie bezpłatne.

ZAKRES WSPARCIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

1. Opieka

 • pobyt w specjalnie przystosowanych do potrzeb osób starszych i niesamodzielnych pomieszczeniach BDDOM w Katowicach pod opieką opiekuna medycznego oraz pozostałych członków Zespołu Terapeutycznego,
 • codzienny udział w terapii zajęciowej mającej na celu podniesienie poziomu sprawności w zakresie fizycznym i psychologicznym,
 • pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad oraz podwieczorek),
 • organizacja czasu wolnego,
 • transport uczestników projektu w godzinach porannych z miejsca zamieszkania do BDDOM w Katowicach oraz w godzinach popołudniowych do miejsca zamieszkania.

2. Leczenie

 • konsultacje lekarzy specjalistów – m.in. geriatry, lekarza rehabilitacji medycznej,
 • konsultacje psychologa, udział w terapii indywidualnej i/lub grupowej,
 • konsultacje dietetyczne – prowadzenie indywidualnego planu żywienia,
 • rehabilitacja w zakresie: kinezyterapii, fizykoterapii, laseroterapii, terapii ultradźwiękami, światłolecznictwa, elektroterapii, krioterapii, masaży, ćwiczeń indywidualnych oraz ćwiczeń prowadzonych w grupach,
 • opieka pielęgniarska,
 • konsultacje psychologa dla członków rodzin uczestników projektu.

3. Edukacja

 • dla uczestników projektu w zakresie radzenia sobie z niesamodzielnością oraz umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym po zakończeniu pobytu,
 • dla rodzin w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną oraz nabycia umiejętności prowadzenia dalszej terapii osoby niesamodzielnej w środowisku domowym.
  Pobyt w BDDOM w Katowicach powinien przygotować pacjenta i jego rodzinę do funkcjonowania w nowych warunkach zwiększonej zależności (minimalizując potrzebę pozostawienia pacjenta w zamkniętych ośrodkach opieki stacjonarnej, w tym szpitalnej) lub wzmocnić funkcje poznawcze i ruchowe pacjenta do tego stopnia, żeby możliwe było jego dalsze samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych.

REJESTRACJA PACJENTÓW
Rejestracja pacjentów prowadzona jest w trybie ciągłym od września 2019 r.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU?
Rekrutowane do pobytu w Brackim Dziennym Domu Opieki Medycznej w Katowicach są osoby spełniające ŁĄCZNIE następujące warunki:

 • są osobami niesamodzielnymi tzn. wymagają opieki ze względu na niemożność wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego, które na podstawie karty oceny świadczeniobiorcy wystawionej przez lekarza i pielęgniarkę kierujących do projektu w skali Barthel otrzymają od 40 do 65 punktów (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 1),
 • zostały skierowane do BDDOM w Katowicach przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – skierowanie na podstawie specjalnego druku (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 3),
 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (każda osoba mająca problemy z wykonywaniem co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego jest osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym),
 • są mieszkańcami podregionu katowickiego: Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich,
 • są osobami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub osobami, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały udzielone świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 2 / w dniu przyjęcia wymagana kserokopia wypisu ze szpitala) lub osobami, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 3),
 • wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w projekcie i realizację działań ewaluacyjnych (pisemne oświadczenie w dniu przyjęcia),
 • oświadczą, że nie korzystają z takiego samego wsparcia w innym projekcie (kryterium weryfikowane w dniu przyjęcia na podstawie pisemnego oświadczenia),
 • oświadczą, że nie są wyłączone z możliwości korzystania z usług BDDOM (kryterium weryfikowne w dniu przyjęcia na podstawie pisemnego oświadczenia),
 • dostarczą wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne.

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z POBYTU?

KROK 1 Zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym BDDOM w Katowicach.

KROK 2 Zgromadzić następujące dokumenty:

 • Karta oceny świadczeniobiorcy (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 1),
  Uwaga! Proszę zwrócić uwagę, aby druk zawierał pieczątkę i podpis lekarza kierującego oraz pielęgniarki wraz z datą podpisu.
 • Formularz zgłoszeniowy (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 2),
 • Skierowanie (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 3),
 • Oświadczenie osoby aplikującej (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 4).
 • Oświadczenie członka rodziny/opiekuna uczestnika projektu – wyłącznie w przypadku podania danych członka rodziny/opiekuna (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 5)

KROK 3 Dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską) komplet zgromadzonych dokumentów do BDDOM w Katowicach (Przychodnia Bracka Staszic, Katowice, ul. Mysłowicka 13, I piętro) do Kierownika Zespołu Terapeutycznego, w celu zaewidencjonowania skierowania w kolejce oczekujących.

KROK 4 Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pacjent uzyskuje informację o terminie rozpoczęcia pobytu. W pierwszym dniu pobytu uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie oraz wymagane w Regulaminie oświadczenia.

WIĘCEJ INFORMACJI
Szczegółowych informacji na temat Projektu udziela Kierownik Zespołu Terapeutycznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30 pod numerem tel. 882 148 145 lub w siedzibie BDDOM w Katowicach.

Wartość projektu: 1 216 517,69 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 034 040,03 zł.

Pliki do pobrania:

Zakończenie projektu w zakresie trwałości rezultatu tj. dalszego udzielania wsparcia w formie utrzymywania w gotowości 15 miejsc w Brackim Dziennym Domu Opieki Medycznej w Bytomiu nastąpiło z dniem 29 września 2022 r.

Projekt pozostaje w okresie trwałości projektu do dnia 1 grudnia 2026 r.


Zakończenie projektu i możliwość dalszego uzyskania wsparcia w ramach Brackiego Dziennego Domu Opieki Medycznej w Bytomiu

Informujemy, że w dniu 28 września 2021r. zakończyliśmy realizację projektu pn. Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Bytomiu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie jego realizacji tj. od 1 lipca 2019 r. do 28 września 2021 r. wsparciem objęliśmy 124 osoby niesamodzielne.
Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie tzw. trwałości tj. od 29 września 2021 r. do 13 listopada 2022 r., zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas w ramach 15 utworzonych miejsc dla osób niesamodzielnych, jednakże w związku z brakiem kontynuacji finansowania ze środków publicznych od 29 września 2021 r. w ramach DDOM rozpoczęliśmy świadczenie usług odpłatnie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pobytu w Brackim Dziennym Domu Opieki Medycznej w Bytomiu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 32 240 10 65 wew. 240.


Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Bytomiu to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej prowadzony jest w budynku Przychodni Brackiej Bobrek w Bytomiu przy ul. Konstytucji 89, I piętro.

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Bytomiu (BDDOM w Bytomiu) oferuje nową, bezpłatną formę rehabilitacji i leczenia dla osób niesamodzielnych w szczególności osób starszych. Jej celem jest przywrócenie samodzielności osobom, które wskutek nagłej choroby stały się osobami zależnymi. Projekt realizowany jest w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach, w których utworzone zostały: część rehabilitacyjna, lecznicza oraz wypoczynkowa. Ze względu na indywidualny charakter oferowanych usług medycznych w BDDOM jednoczasowo przebywa 15 pacjentów. W ramach pobytu otrzymują oni wsparcie w zakresie:

 • opiekuńczym – organizacja czasu wolnego, zajęcia terapeutyczne, wyżywienie, transport w godzinach porannych oraz w godzinach popołudniowych, wsparcie po zakończeniu pobytu,
 • leczniczym – konsultacje lekarzy specjalistów, dietetyka, psychologa, intensywna rehabilitacja, opieka pielęgniarska,
 • edukacyjnym – szkolenia dla uczestników oraz członków ich rodzin w zakresie opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

W pierwszych trzech dniach pobytu wielospecjalistyczny Zespół Terapeutyczny, na podstawie przeprowadzonych badań, przygotowuje indywidualny plan terapii dla każdego uczestnika projektu, zgodnie z którym określany jest czas pobytu oraz przebieg leczenia. Uczestnicy mogą przebywać w BDDOM w Katowicach od 1,5 do 6 miesięcy w dni robocze w godzinach od 7.30 do 16.00. Długość pobytu uzależniona jest od faktycznych potrzeb w zakresie leczenia i rehabilitacji.

Świadczenia udzielane w ramach projektu są całkowicie bezpłatne.

ZAKRES WSPARCIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

1. Opieka

 • pobyt w specjalnie przystosowanych do potrzeb osób starszych i niesamodzielnych pomieszczeniach BDDOM w Katowicach pod opieką opiekuna medycznego oraz pozostałych członków Zespołu Terapeutycznego,
 • codzienny udział w terapii zajęciowej mającej na celu podniesienie poziomu sprawności w zakresie fizycznym i psychologicznym,
 • pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad oraz podwieczorek),
 • organizacja czasu wolnego,
 • transport uczestników projektu w godzinach porannych z miejsca zamieszkania do BDDOM w Katowicach oraz w godzinach popołudniowych do miejsca zamieszkania.

2. Leczenie

 • konsultacje lekarzy specjalistów – m.in. geriatry, lekarza rehabilitacji medycznej,
 • konsultacje psychologa, udział w terapii indywidualnej i/lub grupowej,
 • konsultacje dietetyczne – prowadzenie indywidualnego planu żywienia,
 • rehabilitacja w zakresie: kinezyterapii, fizykoterapii, laseroterapii, terapii ultradźwiękami, światłolecznictwa, elektroterapii, krioterapii, masaży, ćwiczeń indywidualnych oraz ćwiczeń prowadzonych w grupach,
 • opieka pielęgniarska,
 • konsultacje psychologa dla członków rodzin uczestników projektu.

3. Edukacja

 • dla uczestników projektu w zakresie radzenia sobie z niesamodzielnością oraz umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym po zakończeniu pobytu,
 • dla rodzin w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną oraz nabycia umiejętności prowadzenia dalszej terapii osoby niesamodzielnej w środowisku domowym.
  Pobyt w BDDOM w Katowicach powinien przygotować pacjenta i jego rodzinę do funkcjonowania w nowych warunkach zwiększonej zależności (minimalizując potrzebę pozostawienia pacjenta w zamkniętych ośrodkach opieki stacjonarnej, w tym szpitalnej) lub wzmocnić funkcje poznawcze i ruchowe pacjenta do tego stopnia, żeby możliwe było jego dalsze samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych.

REJESTRACJA PACJENTÓW
Rejestracja pacjentów prowadzona jest w trybie ciągłym od października 2019 r.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU?
Rekrutowane do pobytu w Brackim Dziennym Domu Opieki Medycznej w Bytomiu są osoby spełniające ŁĄCZNIE następujące warunki:

 • są osobami niesamodzielnymi tzn. wymagają opieki ze względu na niemożność wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego, które na podstawie karty oceny świadczeniobiorcy wystawionej przez lekarza i pielęgniarkę kierujących do projektu w skali Barthel otrzymają od 40 do 65 punktów (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 1),
 • zostały skierowane do BDDOM w Bytomiu przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – skierowanie na podstawie specjalnego druku (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 3),
 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (każda osoba mająca problemy z wykonywaniem co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego jest osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym),
 • są mieszkańcami mista Bytom, Piekary Śląskie, a także powiatu tarnogórskiego oraz lublinieckiego,
 • są osobami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub osobami, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały udzielone świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 2 / w dniu przyjęcia wymagana kserokopia wypisu ze szpitala) lub osobami, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 3),
 • wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w projekcie i realizację działań ewaluacyjnych (pisemne oświadczenie w dniu przyjęcia),
 • oświadczą, że nie korzystają z takiego samego wsparcia w innym projekcie (kryterium weryfikowane w dniu przyjęcia na podstawie pisemnego oświadczenia),
 • oświadczą, że nie są wyłączone z możliwości korzystania z usług BDDOM (kryterium weryfikowne w dniu przyjęcia na podstawie pisemnego oświadczenia),
 • dostarczą wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne.

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z POBYTU?

KROK 1 Zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym BDDOM w Bytomiu.

KROK 2 Zgromadzić następujące dokumenty:

 • Karta oceny świadczeniobiorcy (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 1),
  Uwaga! Proszę zwrócić uwagę, aby druk zawierał pieczątkę i podpis lekarza kierującego oraz pielęgniarki wraz z datą podpisu.
 • Formularz zgłoszeniowy (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 2),
 • Skierowanie (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 3),
 • Oświadczenie osoby aplikującej (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 4).
 • Oświadczenie członka rodziny/opiekuna uczestnika projektu – wyłącznie w przypadku podania danych członka rodziny/opiekuna (Dokumenty do pobrania – załącznik nr 5)

KROK 3 Dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską) komplet zgromadzonych dokumentów do BDDOM w Bytomiu (Przychodnia Bracka Bobrek, Bytom, ul. Konstytucji 89) do Kierownika Zespołu Terapeutycznego, w celu zaewidencjonowania skierowania w kolejce oczekujących.

KROK 4 Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pacjent uzyskuje informację o terminie rozpoczęcia pobytu. W pierwszym dniu pobytu uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie oraz wymagane w Regulaminie oświadczenia.

WIĘCEJ INFORMACJI
Szczegółowych informacji na temat Projektu udziela Kierownik Zespołu Terapeutycznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30 pod numerem tel. 882 148 141 lub w siedzibie BDDOM w Bytomiu.

Wartość projektu: 1 297 805,76 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 103 134,89 zł.

Pliki do pobrania:

Zakończenie projektu oraz okresu trwałości – zakończenie realizacji wsparcia w okresie trwałości nastąpiło w dniu 17 listopada 2022 r.


Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej Pod Kasztanami

Informujemy, że z dniem 31 maja 2018r. zakończyliśmy realizację projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej pod Kasztanami współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie jego realizacji tj. od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r. wsparciem objęliśmy 71 osób niesamodzielnych / podopiecznych DDOM oraz 35 opiekunów / członków rodzin osób niesamodzielnych.
Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie tzw. trwałości – tj. od 1 czerwca 2018 do 18 listopada 2022r. – zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas, jednakże w związku z brakiem kontynuacji finansowania ze środków publicznych od 1 czerwca 2018 w ramach DDOM rozpoczęliśmy świadczenie usług odpłatnie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej Pod Kasztanami zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 32 298 89 37 (wew. 120).


Dzienny Dom Opieki Medycznej Pod Kasztanami to projekt pilotażowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług zdrowotnych. Głównym celem jest deinstytucjonalizacja opieki nad osobami zależnymi, w szczególności osobami powyżej 65 roku życia, poprzez utworzenie ośrodka z 15 miejscami dziennej opieki przeznaczonymi dla osób niesamodzielnych.
W ramach projektu z opieki mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie województwa śląskiego, w szczególności osoby powyżej 65 roku życia, które są bezpośrednio po hospitalizacji lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, a ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność.

W ramach DDOM pacjenci mają zapewnioną opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz w zakresie procesów poznawczych w tym: świadczenia zdrowotne, opiekę pielęgniarską, edukację pacjenta dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, usprawnianie ruchowe, stymulacja procesów poznawczych, terapia zajęciowa, przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki. Pacjentom zapewniamy wyżywienie (dostosowane do stanu zdrowia), zajęcia dodatkowe pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. Czas trwania pobytu w DDOM jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i trwa od 30 do 120 dni roboczych.
Podstawowym celem kwalifikowania pacjentów do domu opieki medycznej jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki – możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego. Pobyt w DDOM powinien przygotować pacjenta oraz jego rodzinę do dostosowania się do nowych warunków ograniczonej samodzielności oraz wpłynąć na poprawę stanu zdrowia pacjenta w takim stopniu, aby mógł on samodzielnie funkcjonować w warunkach domowych.

Zasady kwalifikowania i tryb kierowania do DDOM Pod Kasztanami
Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności tj. skali Barthel. Skierowanie do DDOM Pod Kasztanami wydaje: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu – w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym.

Wartość projektu: 968 551,92 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 938 538,00 zł.

W dniu 31 grudnia 2021 r. realizacja projektu została zakończona. W trakcie 3,5 roku, pomimo trudności wynikających z pandemii COVID-19 (m.in. długotrwałego zamknięcia szkół podstawowych w zakresie prowadzenia nauki stacjonarnej), wykonywane były badania nakierowane na wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w obrębie postawy ciała ze szczególnym uwzględnieniem deformacji kręgosłupa tj. skolioza i choroba Scheuermanna w grupie dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

Z badań przesiewowych w ramach Modułu I tj. badań wykonanych przez pielęgniarkę szkolną lub fizjoterapeutę na terenie 10 szkół skorzystało aż 1943 dzieci. U ponad 70% z nich stwierdzone zostało podejrzenie występowania wady postawy lub deformacji kręgosłupa i zostały one skierowane na badanie lekarskie.

W ramach Modułu II w 4 Przychodniach Brackich w Rudzie Śląskiej i Bytomiu lekarz rehabilitacji medycznej oraz lekarz ortopeda wykonywali badania dzieci w celu potwierdzenia lub wykluczenia schorzenia. Z konsultacji lekarskiej skorzystało 699 dzieci. U części dzieci, w przypadku podejrzenia deformacji kręgosłupa, wykonane zostało również badanie RTG oraz odbywała się druga konsultacja lekarska.

Program Zdrowego Kręgosłupa przewidywał nie tylko wykonanie badań przesiewowych dzieci ale w jego ramach przeprowadziliśmy również edukację, której odbiorcami były dzieci, ich rodzice oraz nauczyciele. Pierwotne założenia organizacji grupowych spotkań edukacyjnych niestety nie mogły zostać zrealizowane ze względu na zagrożenie epidemiczne. Nie zrezygnowaliśmy jednak i dostosowaliśmy się do panujących warunków oferując edukację w formie online. Po nagraniu 4 filmów edukacyjnych, specjalnie dedykowanych dla:

 • dzieci w wieku 7-10 lat,
 • dzieci w wieku 11-15 lat,
 • rodziców dzieci biorących udział w programie,
 • nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, uczestniczących w projekcie,

przekazaliśmy do szkół zaproszenia do zapoznania się z nimi online.

W filmach dla dzieci poruszyliśmy takie zagadnienia jak poprawna pozycja ciała w trakcie siedzenia i stania, prawidłowe podnoszenie oraz noszenie i pakowanie plecaka, przyjmowanie właściwej pozycji siedzącej z zachowaniem fizjologicznych krzywizn kręgosłupa. Dzieci i młodzież poznały podstawowe zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii kręgosłupa w aspekcie prawidłowej postawy ciała i możliwych nieprawidłowości w jej obrębie. Język, metody i formy edukacji dostosowane były do wieku uczniów. Rodzice i nauczyciele mogli dowiedzieć się w jaki sposób powinni korygować postawę dziecka w trakcie wykonywania przez nie codziennych czynności lub podczas pobytu w szkole.

Działaniami edukacyjnymi objęliśmy 1628 dzieci, 875 rodziców i 285 nauczycieli. Dodatkowe szkolenia w zakresie najnowszych technik wykrywania i leczenia wad postawy u dzieci zostały zorganizowane także dla personelu medycznego, wykonującego badania w programie. Wzięło w nich udział 14 osób, w tym pielęgniarki szkolne, lekarze i fizjoterapeuci.

Ostateczna wartość uzyskanego dofinansowania 116 536,67 zł; wkład własny 8 771,58 zł.


W lipcu 2018 r. Fundacja „Unia Bracka” rozpoczęła realizację projektu pn. Program Zdrowego Kręgosłupa – Ruda Śląska, Bytom współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projektem objęte są dzieci z wybranych szkół podstawowych na terenie miast:

 • Ruda Śląska: Szkoła Podstawowa nr 15, nr 18, nr 20, nr 23, nr 24;
 • Bytom: Szkoła Podstawowa nr 33, nr 54, nr 21, nr 26, nr 38.

Projekt zakłada trwające cztery lata badania przesiewowe w kierunku wykrywania wad postawy ciała u dzieci od pierwszej do ósmej klasy we wszystkich wskazanych powyżej szkołach podstawowych i realizuje założenia Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacji w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka. Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wczesnego wykrywania nieprawidłowości w obrębie postawy ciała u dzieci w wieku 7-15 lat.

Wszystkie świadczenia udzielane w ramach programu są dla uczestników bezpłatne!

Liczba badań jest ograniczona.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

W projekcie mogą wziąć udział jedynie dzieci uczęszczające do wskazanych powyżej szkół podstawowych oraz ich rodzice / opiekunowie prawni.
W celu zgłoszenia udziału w projekcie należy wypełnić: Deklarację przystąpienia do projektu, Zgodę rodziców / opiekunów prawnych, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych.

Program trwa od lipca 2018 r. do końca grudnia 2021 r.; składa się z 3 modułów:

MODUŁ I
Badania profilaktyczne – realizowane na terenie Szkoły Podstawowej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną i wykonywane raz w danym roku szkolnym u każdego dziecka. W skład modułu wchodzą pomiar wzrostu i wagi, badanie pionu, badanie za pomocą Skoliometru Bunnella (umożliwia wykrycie skoliozy) oraz badanie za pomocą Inklinometru cyfrowego (umożliwia diagnozę kifozy piersiowej lub lordozy lędźwiowej). Po zakończonym badaniu rodzic otrzyma jego wynik, w którym znajdzie się informacja o ewentualnej potrzebie konsultacji lekarskiej. Jeżeli pielęgniarka nie wykryje u dziecka nieprawidłowości zostanie ono przebadane ponownie w kolejnym roku.

MODUŁ II
Konsultacje lekarskie – w przypadku podejrzenia deformacji kręgosłupa lub wady postawy dziecko kierowane będzie na konsultację do lekarza specjalisty (lekarz ortopeda lub rehabilitacji medycznej). Jeżeli lekarz utrzyma podejrzenie deformacji kręgosłupa dziecko zostanie skierowane na zdjęcie RTG, a następnie na ponowną konsultację lekarską. W przypadku stwierdzenia wady postawy lub deformacji kręgosłupa lekarz wypisze dalsze zalecenia. Na tym etapie dziecko kończy swój udział w programie. Jeżeli po konsultacji lekarz nie stwierdzi nieprawidłowości dziecko zostanie w kolejnym roku ponownie zbadane przez pielęgniarkę szkolną. Lekarz przyjmował będzie w jednej z Przychodni Brackich zlokalizowanych na terenie miasta, w którym mieści się szkoła.
Na konsultację przychodzi rodzic wraz z dzieckiem po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty!

MODUŁ III
Edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka – edukacja skierowana jest do dzieci, rodziców i nauczycieli. Realizowana będzie na terenie Szkoły Podstawowej przez fizjoterapeutę, który przybliży uczestnikom szkolenia zasady, jakich należy przestrzegać w codziennym życiu, by zapobiec wadom postawy. Ponadto w ramach projektu przeszkoleni zostaną lekarze, fizjoterapeuci oraz pielęgniarki i/lub higienistki szkolne, które następnie wykonywać będą przesiewowe badania u dzieci.

W celu zakwalifikowania dziecka do projektu, a tym samym skorzystania z bezpłatnych badań należy wydrukować zamieszczone poniżej dokumenty, wypełnić  je i oddać wychowawcy klasy w zaklejonej kopercie.
Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy wszystkie pola zostały uzupełnione. Oddanie tylko części dokumentów lub wypełnionych w sposób niekompletny / nieprawidłowy uniemożliwi zakwalifikowanie dziecka do programu.
Prosimy o złożenie podpisów we wszystkich wskazanych miejscach.

Wartość projektu: 411 200,12 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 349 520,10 zł.

Pliki do pobrania:

W dniu 31 grudnia 2021 r. realizacja projektu została zakończona. W trakcie 3,5 roku, pomimo trudności wynikających z pandemii COVID-19 (m.in. długotrwałego zamknięcia szkół podstawowych w zakresie prowadzenia nauki stacjonarnej), wykonywane były badania nakierowane na wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w obrębie postawy ciała ze szczególnym uwzględnieniem deformacji kręgosłupa tj. skolioza i choroba Scheuermanna w grupie dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

Z badań przesiewowych w ramach Modułu I tj. badań wykonanych przez pielęgniarkę szkolną lub fizjoterapeutę na terenie 10 szkół skorzystało aż 1894 dzieci. U 67% z nich stwierdzone zostało podejrzenie występowania wady postawy lub deformacji kręgosłupa i zostały one skierowane na badanie lekarskie.

W ramach Modułu II w 3 Przychodniach Brackich w Mysłowicach i Sosnowcu lekarz rehabilitacji medycznej oraz lekarz ortopeda wykonywali badania dzieci w celu potwierdzenia lub wykluczenia schorzenia. Z konsultacji lekarskiej skorzystało 701 dzieci. U części dzieci, w przypadku podejrzenia deformacji kręgosłupa, wykonane zostało również badanie RTG oraz odbywała się druga konsultacja lekarska.

Program Zdrowego Kręgosłupa przewidywał nie tylko wykonanie badań przesiewowych dzieci ale w jego ramach przeprowadziliśmy również edukację, której odbiorcami były dzieci, ich rodzice oraz nauczyciele. Pierwotne założenia organizacji grupowych spotkań edukacyjnych niestety nie mogły zostać zrealizowane ze względu na zagrożenie epidemiczne. Nie zrezygnowaliśmy jednak i dostosowaliśmy się do panujących warunków oferując edukację w formie online. Po nagraniu 4 filmów edukacyjnych, specjalnie dedykowanych dla:

 • dzieci w wieku 7-10 lat,
 • dzieci w wieku 11-15 lat,
 • rodziców dzieci biorących udział w programie,
 • nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, uczestniczących w projekcie,

przekazaliśmy do szkół zaproszenia do zapoznania się z nimi online.

W filmach dla dzieci poruszyliśmy takie zagadnienia jak poprawna pozycja ciała w trakcie siedzenia i stania, prawidłowe podnoszenie oraz noszenie i pakowanie plecaka, przyjmowanie właściwej pozycji siedzącej z zachowaniem fizjologicznych krzywizn kręgosłupa. Dzieci i młodzież poznały podstawowe zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii kręgosłupa w aspekcie prawidłowej postawy ciała i możliwych nieprawidłowości w jej obrębie. Język, metody i formy edukacji dostosowane były do wieku uczniów. Rodzice i nauczyciele mogli dowiedzieć się w jaki sposób powinni korygować postawę dziecka w trakcie wykonywania przez nie codziennych czynności lub podczas pobytu w szkole.

Działaniami edukacyjnymi objęliśmy 1593 dzieci, 939 rodziców i 313 nauczycieli. Dodatkowe szkolenia w zakresie najnowszych technik wykrywania i leczenia wad postawy u dzieci zostały zorganizowane także dla personelu medycznego, wykonującego badania w programie. Wzięło w nich udział 21 osób, w tym pielęgniarki szkolne, lekarze i fizjoterapeuci.

Ostateczna wartość uzyskanego dofinansowania 126 788,06 zł; wkład własny 9 543,19 zł.


W lipcu 2018 r. Fundacja „Unia Bracka” rozpoczęła realizację projektu pn. Program Zdrowego Kręgosłupa – Mysłowice, Sosnowiec współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projektem objęte są dzieci z wybranych szkół podstawowych na terenie miast:

 • Mysłowice: Szkoła Podstawowa nr 1, nr 2, nr 3, nr 9, nr 14, nr 15, Sportowa;
 • Sosnowiec: Szkoła Podstawowa nr 8, nr 45, nr 46.

Projekt zakłada trwające cztery lata badania przesiewowe w kierunku wykrywania wad postawy ciała u dzieci od pierwszej do ósmej klasy we wszystkich wskazanych powyżej szkołach podstawowych i realizuje założenia Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacji w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka. Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wczesnego wykrywania nieprawidłowości w obrębie postawy ciała u dzieci w wieku 7-15 lat.

Wszystkie świadczenia udzielane w ramach programu są dla uczestników bezpłatne!

Liczba badań jest ograniczona.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

W projekcie mogą wziąć udział jedynie dzieci uczęszczające do wskazanych powyżej szkół podstawowych oraz ich rodzice / opiekunowie prawni.
W celu zgłoszenia udziału w projekcie należy wypełnić: Deklarację przystąpienia do projektu, Zgodę rodziców / opiekunów prawnych, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych.

Program trwa od lipca 2018 r. do końca grudnia 2021 r.; składa się z 3 modułów:

MODUŁ I
Badania profilaktyczne – realizowane na terenie Szkoły Podstawowej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną i wykonywane raz w danym roku szkolnym u każdego dziecka. W skład modułu wchodzą pomiar wzrostu i wagi, badanie pionu, badanie za pomocą Skoliometru Bunnella (umożliwia wykrycie skoliozy) oraz badanie za pomocą Inklinometru cyfrowego (umożliwia diagnozę kifozy piersiowej lub lordozy lędźwiowej). Po zakończonym badaniu rodzic otrzyma jego wynik, w którym znajdzie się informacja o ewentualnej potrzebie konsultacji lekarskiej. Jeżeli pielęgniarka nie wykryje u dziecka nieprawidłowości zostanie ono przebadane ponownie w kolejnym roku.

MODUŁ II
Konsultacje lekarskie – w przypadku podejrzenia deformacji kręgosłupa lub wady postawy dziecko kierowane będzie na konsultację do lekarza specjalisty (lekarz ortopeda lub rehabilitacji medycznej). Jeżeli lekarz utrzyma podejrzenie deformacji kręgosłupa dziecko zostanie skierowane na zdjęcie RTG, a następnie na ponowną konsultację lekarską. W przypadku stwierdzenia wady postawy lub deformacji kręgosłupa lekarz wypisze dalsze zalecenia. Na tym etapie dziecko kończy swój udział w programie. Jeżeli po konsultacji lekarz nie stwierdzi nieprawidłowości dziecko zostanie w kolejnym roku ponownie zbadane przez pielęgniarkę szkolną. Lekarz przyjmował będzie w jednej z Przychodni Brackich zlokalizowanych na terenie miasta, w którym mieści się szkoła.
Na konsultację przychodzi rodzic wraz z dzieckiem po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty!

MODUŁ III
Edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka – edukacja skierowana jest do dzieci, rodziców i nauczycieli. Realizowana będzie na terenie Szkoły Podstawowej przez fizjoterapeutę, który przybliży uczestnikom szkolenia zasady, jakich należy przestrzegać w codziennym życiu, by zapobiec wadom postawy. Ponadto w ramach projektu przeszkoleni zostaną lekarze, fizjoterapeuci oraz pielęgniarki i/lub higienistki szkolne, które następnie wykonywać będą przesiewowe badania u dzieci.

W celu zakwalifikowania dziecka do projektu, a tym samym skorzystania z bezpłatnych badań należy wydrukować zamieszczone poniżej dokumenty, wypełnić je i oddać wychowawcy klasy w zaklejonej kopercie.
Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy wszystkie pola zostały uzupełnione. Oddanie tylko części dokumentów lub wypełnionych w sposób niekompletny / nieprawidłowy uniemożliwi zakwalifikowanie dziecka do programu.
Prosimy o złożenie podpisów we wszystkich wskazanych miejscach.

Wartość projektu: 354 982,30 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 301 734,95 zł.

Pliki do pobrania: