OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nr  12  /   NZ   / 2023

Zamawiający:

Fundacja „Unia Bracka”

ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska

tel. 32 / 240-10-65 ew. 103, 104

fax 32 / 240-10-65 wew. 105

NIP :  954-13-02-823

REGON : 270234496

Zamawiający ogłasza postępowanie przetargowe pt. :

Oprogramowanie oraz sprzęt teleinformatyczny niezbędne do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”  z podziałem na 3 pakiety

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim na podstawie przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie :

 • Przetargu zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Przetargów i Zamówień w Fundacji „Unia Bracka”, wydanie XIII przyjętym Uchwałą nr 30/2022 Zarządu Fundacji „Unia Bracka” z dnia 23 marca 2022 r., z którym można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 bądź na stronie internetowej Zamawiającego – uniabracka.pl bądź na stronie internetowej www.egospodarka.pl – załączony do dokumentacji przetargowej (zakładka przetargi).
 • Zasady konkurencyjności opisanej w pkt. 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z wyłączeniem obowiązku publikacji zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności – z którymi można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie internetowej Zamawiającego – uniabracka.pl bądź na stronie internetowej www.egospodarka.pl – załączone do dokumentacji przetargowej (zakładka przetargi).

Zamawiający i Wykonawca pozostają związani w/w Regulaminem, niniejszą SWZ oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie oraz sprzęt teleinformatyczny niezbędny do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)” z podziałem na 3 pakiety:
 • Pakiet I: Oprogramowanie EDM
 • Pakiet II: Sprzęt serwerowy, sieciowy oraz pomocniczy
 • Pakiet III: Licencje oraz moduły central telefonicznych
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. ofert złożonych na jeden spośród trzech pakietów (Pakiet I i/lub Pakiet II i/lub Pakiet III). Wykonawca może również złożyć ofertę łącznie na trzy pakiety.
 2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców – w zakresie wszystkich etapów realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. Termin wykonania umowy:

Pakiet I:   Oprogramowanie EDM – od daty zawarcia umowy do 11.08.2023 r.

Pakiet II:  Sprzęt serwerowy, sieciowy oraz pomocniczy – od daty zawarcia umowy do 30.06.2023 r.

Pakiet III: Licencje oraz moduły central telefonicznych – od daty zawarcia umowy do 31.07.2023 r.

 1. Rodzaj zamówienia:

Pakiet I: usługa

Pakiet II: dostawa

Pakiet III: dostawa

 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Pakiet I:

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego

Pakiet II:

48820000-2 Serwery

31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne

32424000-1 Infrastruktura sieciowa

Pakiet III:

48510000-6 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać elektronicznie, przy czym przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
 2. Korespondencja przesłana do Zamawiającego drogą elektroniczną po godzinach urzędowania, tj. po godzinie 15.00 od poniedziałku do piątku oraz w sobotę i w niedzielę zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego               i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
 3. Termin złożenia i otwarcia ofert :

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Fundacja „Unia Bracka” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 41-711 Ruda Śląska, ul. Kokota 172 – sekretariat, w terminie do 29.05.2023 r. do godziny 12:00 w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej:

OFERTA PT.:

Oprogramowanie oraz sprzęt teleinformatyczny niezbędne do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”                    z podziałem na 3 pakiety

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu KOMISJI PRZETARGOWEJ, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej, 41-711 Ruda Śląska, ul. Kokota 172, sala konferencyjna – w dniu 29.05.2023 r.
  do godz. 12:15.
  Oferent może być obecny przy otwarciu ofert.
 2. Ze szczegółowymi informacjami o warunkach postępowania można się zapoznać na stronie internetowej Zamawiającego – www.uniabracka.pl bądź na stronie internetowej www.egospodarka.pl

Pliki do pobrania: