Projekt pn. Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Katowicach został zakończony!

16 lipca 2021 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie jego realizacji tj. od 18 kwietnia 2019 r. do 16 lipca 2021 r. wsparciem objęliśmy 98 osób niesamodzielnych.

Jakie bezpłatne usługi w ramach projektu świadczył Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Katowicach?

Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Katowicach (BDDOM w Katowicach) oferował nową, bezpłatną formę rehabilitacji i leczenia dla osób niesamodzielnych w szczególności osób starszych. Jego celem było przywrócenie samodzielności osobom, które wskutek nagłej choroby stały się osobami zależnymi. Projekt realizowany był w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach, w których utworzone zostały: część rehabilitacyjna, lecznicza oraz wypoczynkowa. Ze względu na indywidualny charakter oferowanych usług medycznych w BDDOM jednoczasowo przebywało 12 pacjentów.

W ramach pobytu otrzymywali oni wsparcie w zakresie:

  • opiekuńczym – organizacja czasu wolnego, zajęcia terapeutyczne, wyżywienie, transport w godzinach porannych oraz w godzinach popołudniowych, wsparcie po zakończeniu pobytu,
  • leczniczym – konsultacje lekarzy specjalistów, dietetyka, psychologa, intensywna rehabilitacja, opieka pielęgniarska,
  • edukacyjnym – szkolenia dla uczestników oraz członków ich rodzin w zakresie opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

W pierwszych trzech dniach pobytu wielospecjalistyczny Zespół Terapeutyczny, na podstawie przeprowadzonych badań, przygotowywał indywidualny plan terapii dla każdego uczestnika projektu, zgodnie z którym określany był czas pobytu oraz przebieg leczenia.

Jakie działania zostały podjęte w celu przyjęcia pacjentów – podsumowanie projektu!

Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Katowicach funkcjonował od 18 kwietnia 2019 r. do 16 lipca 2021 r. Przez pierwsze pół roku trwały przygotowania pomieszczeń w zakresie remontu i zakupu sprzętów potrzebnych do leczenia i rehabilitacji osób niesamodzielnych.

Od 18 października 2019 r. rozpoczęto przyjmowanie pacjentów. W Brackim Dzienny Domu Opieki Medycznej stworzonych zostało 12 miejsc dziennego wsparcia dla osób niesamodzielnych (głównie osób powyżej 65 roku życia mających problemy z samodzielnym wykonywaniem czynności życia codziennego). Do projektu zakwalifikowani zostali pacjenci, którzy w ciągu ostatniego roku byli hospitalizowani lub u których lekarz stwierdził, iż istnieje ryzyko hospitalizacji, jeśli nie zostanie podjęte leczenie.

BDDOM działał aż do 16 lipca w dni robocze od godziny 7.30 do 16.00. Osoby przyjęte do projektu przebywały w dziennym domu codziennie od poniedziałku do piątku. W tym czasie korzystały z bezpłatnej opieki, leczenia i edukacji. Każdy z uczestników przebywał w placówce od 30 do 120 dni roboczych.

Wstępnie zakładano, iż w projekcie weźmie udział 85 osób. Natomiast finalnie projekt zamknięto z liczbą 98 uczestników. Pacjenci Brackiego Domu Opieki Medycznej w Katowicach odzyskali sprawność ruchową (dzięki konsultacjom lekarskim i rehabilitacji) oraz psychiczną (dzięki terapii zajęciowej oraz spotkaniom z psychologiem). Zawarli nowe znajomości, uspołecznili się, co jest szczególnie istotne dla osób w podeszłym wieku, gdy doskwiera samotność. Dzięki projektowi odciążone zostały również rodziny pacjentów wymagających ciągłej opieki. Co ważne, uczestnicy projektu uzyskali pomoc i leczenie bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania i przeniesienia się do domu opieki lub konieczności skorzystania z hospitalizacji (np. osoby wracające do zdrowia po operacjach lub ciężkich zachorowaniach osłabiających czasowo ich stan zdrowia).

Wartość projektu wyniosła 1 029 156,38 zł. Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 957 115,43 zł.

Co dalej z Brackiem Dziennym Domem Opieki Medycznej w Katowicach?

Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie tzw. trwałości tj. od 17 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.,  zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas, jednakże w związku z brakiem kontynuacji finansowania ze środków publicznych od 17 lipca 2021 r. w ramach Brackiego Domu Opieki Medycznej rozpoczęliśmy świadczenie usług odpłatnie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pobytu w placówce zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 32 240 10 65 wew. 240. KLIKNIJ TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o zakresie świadczonych usług.

Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej prowadzony jest w budynku Przychodni Brackiej Staszic w Katowicach przy ul. Mysłowickiej 13, I piętro.