Warunki udzielania TELEPORAD w ramach poradni POZ

TELEPORADA POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporada nie może być jedyną formą udzielania świadczeń w POZ.


INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Pacjent ma prawo do skorzystania z osobistej wizyty w gabinecie lekarza rodzinnego.
 2. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne, w zakresie ich kompetencji.
 3. Gdy z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie nie jest możliwe do zrealizowania w formie Teleporady, okoliczność ta jest ustalana z Pacjentem w trakcie procedury rejestracji wizyty.
 4. Podczas Teleporady lekarz może wystawić:
  • e-receptę,
  • e-skierowania,
  • e-zlecenie na wyroby medyczne,
  • zlecenie badań dodatkowych, laboratoryjnych lub obrazowych,
  • inne dokumenty w formie papierowej do odbioru w rejestracji przychodni.
 5. Wystawienie pacjentowi skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do szpitala powinno być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.
 6. Podczas Teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy Teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.
 7. Obowiązek wyznaczenia pacjentowi osobistej wizyty w przypadku gdy:
  • pacjent, bądź opiekun ustawowy nie wyraża zgody na Teleporadę,
  • pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy,
  • istnieje podejrzenie choroby nowotworowej,
  • dzieciom do 6-go roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego,
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru,
  • gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie Teleporady,
  • gdy ustalenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas Teleporady.

Wizyty osobiste są realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

Przed wejściem do Przychodni Pacjent zasłania usta i nos maseczką oraz odkaża ręce.

Teleporady w ramach POZ w Fundacji „Unia Bracka” udzielane są przy użyciu Systemu łączności telefonicznej. Na żądanie Pacjenta informacja o standardzie organizacyjnym Teleporady jest udzielana telefonicznie.


PACJENT KORZYSTA Z TELEPORADY, GDY:

 • istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 • pacjent potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta,
 • pacjent potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma dostęp do dokumentacji medycznej,
 • pacjent potrzebuje zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • dziecko, które nie ma ukończone 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

SPOSÓB USTALENIA TERMINU TELEPORADY.

 1. Umawianie Teleporad odbywa się podczas rejestracji pacjenta drogą telefoniczną
  pod numerami telefonów wskazanymi przy poszczególnych jednostkach organizacyjnych Fundacji.
 2. Pracownik rejestracji podczas kontaktu telefonicznego z Pacjentem:
  • rozpoznaje potrzebę zdrowotną,
  • weryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w POZ,
  • wpisuje świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu POZ przychodni,
  • wskazuje Pacjentowi dzień i godzinę udzielenia Teleporady,
  • informuje na jakich zasadach odbywać się będzie Teleporada.
 3. Pacjent podając przez telefon swoje dane osobowe, w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz PESEL – sam wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Pracownik rejestracji weryfikuje poprawność danych w systemie informatycznym przychodni.
 5. Termin Teleporady ustala się nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego. Ustalenie późniejszego terminu Teleporady jest możliwe jedynie w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

SPOSÓB REALIZACJI TELEPORADY.

 1. Lekarz/pielęgniarka/położna w wyznaczonym terminie realizuje Teleporadę dzwoniąc
  do pacjenta.
 2. Przeprowadzenie Teleporady odbywa się w warunkach gwarantujących poufność,
  w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych
  za pośrednictwem systemów łączności w związku z udzieleniem Teleporady.
 3. W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia, bez względu na to, jaki jest powód braku możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem, w przypadku wystąpienia takich okoliczności tj. braku kontaktu z pacjentem w określonym terminie teleporady obowiązkowo wykonać należy minimum 3-krotną próbę ponownego kontaktu z pacjentem w odstępach czasu nie krótszych aniżeli 5 minut.
 4. W przypadku, gdy do końca danego dnia przyjęć, próby kontaktu są nieskuteczne ze strony lekarza/pielęgniarki położnej a Pacjent nie podjął zwrotnej próby kontaktu z placówką, wizyta w formie Teleporady jest anulowana.
 5. W wyżej wskazanym przypadku, Pacjent powinien skontaktować się z placówką i dokonać powtórnej rejestracji.