WYNAJMUJĄCY

 

Fundacja „Unia Bracka”                                                                                                                         ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska

godziny urzędowania: 7:00 – 15:00                                                                                                           tel. 32 / 240-10-65 wew. 103, 104                                                                                                                            fax 32 / 240-10-65 wew. 105

NIP :  954-13-02-823                                                                                                                              REGON : 270234496

Ruda Śląska, dnia  26 czerwiec 2023 r.

  1. Przedmiotem przetargu są warunki zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 75,69 m2 przeznaczonego wyłącznie na prowadzenie działalności sklepu medycznego.
  2. Lokal o którym mowa w ust. 1, stanowi część powierzchni parteru budynku Przychodni Brackiej Knurów położonego w Knurowie przy ul. Dworcowej 3.

Podstawowe informacje o nieruchomości :

  • Właściciel budynku: Fundacja „Unia Bracka”,
  • KW-GL1G/00137196/6.
  1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony wynoszący lat 10.
  2. 4. Kryterium wyboru Oferenta jest cena netto stawki czynszu za 1 m² powierzchni.
  3. Cenę minimalną za 1 m² powierzchni ustala się w wysokości 40,00 zł netto.
  4. Osobą ze strony Wynajmującego upoważnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:

Joanna Lorenc – tel. 32/240-10-65 wew. 230, e-mail: joanna.lorenc@uniabracka.pl

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Wynajmującego : Fundacja „Unia Bracka”, 41-711 Ruda Śląska, ul. Kokota 172 – sekretariat, w terminie do dnia 21.07.2023r. do godz. 10:00 w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej:
OFERTA NA:

PRZETARG NA NAJEM POMIESZCZEŃ MIESZCZĄCYCH SIĘ W BUDYNKU
PRZYCHODNI BRACKIEJ KNURÓW
W KNUROWIE

PRZY UL. DWORCOWEJ 3 Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE SKLEPU MEDYCZNEGO

 

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

  1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w siedzibie Wynajmującego: 41-711 Ruda Śląska, ul. Kokota 172, sala konferencyjna – w dniu 21.07.2023 o godz 10:15 Oferent może być obecny przy otwarciu ofert.