Medycyna pracy – komunikat dla pracodawców w związku z SARS-CoV-2

Apel do pracodawców w związku z SARS-CoV-2!

Szanowni Państwo, mając na względzie obowiązujący na terytorium całego kraju stan zagrożenia epidemicznego i liczne w związku z tym pytania ze strony poszczególnych pracodawców, Fundacja  “Unia  Bracka” apeluje  do  pracodawców,  z którymi zawarte zostały umowy o wykonywanie  zadań  z  zakresu  medycyny  pracy, o rozwagę w procesie kierowania pracowników do poszczególnych jednostek organizacyjnych Fundacji “Unia Bracka” celem przeprowadzenia tychże badań.

Możliwe utrudnienia w wykonywaniu badań!

W aktualnym stanie rzeczy wszelkie procedury muszą być bowiem nakierowane na zabezpieczenie społeczeństwa przed rozprzestrzenianiem się epidemii. Z uwagi na możliwe aktualnie absencje lekarzy specjalistów wywołane zarówno skutkami epidemii, jak i koniecznością zapobieżenia jej rozprzestrzenianiu się, może nie być możliwe wykonanie wszystkich konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych. W takiej sytuacji lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych, może uznać, że w danym stanie faktycznym możliwe jest potwierdzenie nieistnienia przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku jedynie przez okres krótszy niż byłoby to możliwe po wykonaniu poszerzonego spektrum badań. Każda taka sytuacja wpłynie na skrócenie czasokresu, który upływa pomiędzy jednym, a kolejnym badaniem okresowym. Każde zaś kolejne badanie okresowe wiąże się z koniecznością pokrycia jego kosztu przez pracodawcę, o czym Fundacja “Unia Bracka” niniejszym informuje.

Propozycja zawieszenia obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego!

Jednocześnie wskazuje się, że według dostępnych aktualnie danych pojawiających się m.in. na stronach internetowych różnych podmiotów, Główny Inspektor Pracy w stanowisku z dnia 16 marca 2020 r. zamieścił propozycję zawieszenia obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Terminowe wystawienie skierowania miałoby być potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu pracy. Główny Inspektor Pracy w cytowanym powyżej stanowisku wskazał nadto, że pracownicy powinni zostać zobowiązani do niezwłocznego udania się do jednostki medycyny pracy, z którą przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami, po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego.